Podstawa do szafy SMR na rysunki

TYP SZAFY

WYMIARY

CENA

Podstawa do Smr 100

140 x 1290 x 895

90

 

TYP SZAFY

WYMIARY

CENA

Podstawa do Smr 101,201

140 x 945 x 645

80
©2014 Taurus Wszelkie prawa zastrzeżone